PM vzdelávanie - overené tréningy a agentúry

V súčasnej dobe nemá platnú akreditáciu SPPR žiadna školiaca organizácia.

Akreditácia kurzov
Akreditácia kurzov je nezávislý proces uznania kvality konkrétneho vzdelávacieho podujatia (ďalej kurzu) z oblasti projektového riadenia Spoločnosťou pre projektové riadenie.

V prípade zájmu o akreditáciu kontaktujte sppr@sppr.sk

Akreditácia porovnáva obsah, ciele, pedagogicko – technické zabezpečenie, cieľovú skupinu a organizátora kurzu k podmienkam, určeným Spoločnosťou pre projektové riadenie. Akreditáciu zabezpečuje Slovenský inštitút projektového riadenia (ďalej SIPR).

Akreditácia kurzu platí na území SR rok od dňa, v ktorom bol kurz akreditovaný, alebo reakreditovaný.

Prínosy akreditácie
V rámci zvyšovania kvalifikácie odborníkov projektového riadenia pripravila SPPR pre svojich členov systém akreditácie kurzov projektového riadenia, ktorý umožní počnúc rokom 2002:

  1. poskytnúť záujemcom o kurz projektového riadenia dôveryhodný a úplný prehľad o kvalitných kurzoch v oblasti projektového riadenia na území SR,
  2. záujemcom o  certifikát odborníka projektového riadenia vybrať si kurzy, zamerané na prípravu pre príslušný certifikačný stupeň a podľa stupňa jeho doterajšej prípravy a praxe,
  3. záujemcom o kurz projektového riadenia a o certifikáciu ovplyvňovať rozvoj kvality týchto služieb jednak nepriamo výberom organizátorov, ale aj priamo adresovaním námetov, prípadne i sťažností jednotlivým organizátorom kurzov, alebo Spoločnosti pre projektové riadenie,
  4. organizátorom kurzov projektového riadenia získať porovnanie svojho kurzu s uznávaným stavom v oblasti (benchmarking) a podklad pre rozvoj ďalších kurzov a takto ich motivovať ku zdokonaľovaniu svojich kurzov,
  5. organizátorom akreditovaných kurzov používať logo SPPR a označenie „Kurz bol akreditovaný na rok .... Spoločnosťou pre projektové riadenie“ na všetkých publikáciách, týkajúcich sa akreditovaného kurzu počas trvania jeho akreditácie. To mu umožní získať uznanie jeho schopností v oblasti výuky a tréningu projektového riadenia zákazníkmi,
  6. organizátorom akreditovaných kurzov získať overenie kvality kurzu nezávislou treťou stranou. SPPR je členom medzinárodnej asociácie projektového riadenia IPMA s právom využívať jej know – how pri certifikácii odborníkov projektového riadenia,
  7. organizátorom akreditovaných kurzov získať užitočný nástroj pre marketing, ktorým môžu demonštrovať svoje schopnosti a odbornosť pri poskytovaní výuky v oblasti projektového riadenia.
Viac infomácii SC7...

Prihlásenie