PM certifikácia - úvodné informácie

Certifikácia projektového riadenia je nezávislý spôsob uznania odbornej spôsobilosti odborníkov na projektové riadenie Spoločnosťou pre projektové riadenie na základe štandardov International Project Management Association (www.ipma.ch). Detailný popis medzinárodného štandardu a informácie o IPMA certifikácii nájdete v Ročenke IPMA 2010 (PDF dokument).

Amatérske vedenie projektu môže spôsobiť vzhľadom na jeho jedinečnosť a nákladnosť veľké škody. Tie postihnú tak realizátora, ako aj odberateľov a s nimi i štát a obce. Tieto škody možno obmedziť, ak projekty budú riadiť iba skutoční profesionáli - odborníci na projektové riadenie.

Odborník na projektové riadenie (OPR) je osoba s odbornou spôsobilosťou na projektové riadenie, overenou hodnoverným spôsobom. Takýto hodnoverný spôsob predstavuje certifikácia odborníkov na projektové riadenie Spoločnosťou pre projektové riadenie v SR (SPPR).

Certifikácia podľa IPMA je na Slovensku uskutočňovaná podľa platného systému certifikácie SC7. Detailný popis systému certifikácie nájdete v dokumente systém certifikácie SC7 (PDF dokument). Celý certifikačný proces zabezpečuje certifikačný orgán SPPR, ktorým je Slovenský inštitút projektového riadenia (SIPR), zakotvený v stanovách SPPR.

Aké výhody Vám prinesie certifikácia?
Certifikovanému OPR poskytne uznávanie Vašej profesionality v projektovom riadení Spoločnosťou pre projektové riadenie. Dopĺňa Vašu technickú, alebo podnikateľskú kvalifikáciu potvrdením, že ste schopný riadiť projekty. Účasť v certifikačnom procese Vám pomôže prehĺbiť Vašu sebadôveru a umožňuje sa zdokonaľovať s využitím skúseností z certifikačného procesu.

Zamestnávateľovi certifikácia poskytuje
- kvalitatívny štandard voči ktorému môže porovnávať nároky na pracovníkov projektových tímov pri ich nábore, trénongu a rozvoji
- marketingový nástroj na prezentáciu profesionálneho personálneho vybavenia podniku v oblasti riadenia projektov

Zákazníkovi certifikácia umožňuje posúdiť odbornú spôsobilosť projektového manažéra, ktorý ma na starosti jeho zákazku a peniaze. Certifikácia umožnuje overiť si skutočnosť, že príslušná osoba je odbornými kruhmi uznávaná ako odborne spôsobilý odborník na projektové riadenie.

Prihlásenie