Systém certifikácie podľa štandardu IPMA® na Slovensku

Systém certifikácie, SC7.1

Správna rada Slovenského inštitútu projektového riadenia (SIPR®) dňa 17. 4. 2013 schválila novú verziu Systému certifikácie, SC7.1 pre realizáciu certifikácie podľa štandardu IPMA® na Slovensku. Systém certifikácie, SC7.1 je možné nájsť na stránkach www.sppr.sktu. Verzia Systému certifikácie SC7, platná do 31. 5. 2013 je dostupná tu.
Účinnosť SC7.1 nadobúda od 1. júna 2013.


Úlohou záujemcu o certifikáciu a recertifikáciu je oboznámiť sa s platnou verziou Systému certifikácie a riadiť sa ustanoveniami, ktoré sú v systéme certifikácie SC uvedené.

Zmeny v novej verzii Systému certifikácie SC7.1 oproti SC7:

  1. Zmena adresy SPPR na všetkých miestach v SC – nová adresa SPPR a SIPR: Koceľova 9, 821 08 Bratislava
  2. Článok 8 Stručný opis projektu (portfólia projektov, programu) – vypustenie záujemcu o IPMA stupeň C zo zoznamu predkladateľov stručného opisu projektu.  Záujemcu o IPMA stupeň C predkladá ako prílohu objednávky priamo správu o jednoduchom projekte.
  3. Článok 12 Príprava certifikačného kola – doplnený maximálny a minimálny odporúčaný počet uchádzačov na CK a ďalší postup v prípade nesplnenia počtu prihlásených uchádzačov v definovanom intervale.
  4. Článok 38 Správa o projekte – doplnené minimálne počty prvkov spôsobilostí pre jednotlivé skupiny spôsobilostí, ktoré je potrebné dodržať a opísať ich v správe o projekte uchádzača o certifikáciu IPMA stupeň C.
  5. Článok 44 Recertifikácia - zmena v procese a podmienkach recertifikácie v súlade s medzinárodným štandardom ICRG v.3.10. Zosúladenie šablón pre recertifikáciu so zmenami v SC7.1:

Systém certifikácie, SC7

Správna rada Slovenský inštitútu projektového riadenia (SIPR®) dňa 13.3.2012 schválila novú verziu Systému certifikácie, SC7 pre realizaciu certifikácie podľa štandardu IPMA® na Slovensku. Systému certifikácie, SC7 je možné nájsť v www.sppr.sk, aktuálna verzia Systému certifikácie je dostupná tu.
Účinnosť SC7 nadobúda od certifikačného kola v apríli 2012

Úlohou záujemcu o certifikáciu je oboznámiť sa s platnou verziou Systému certifikácie a riadiť sa ustanoveniami, ktoré sú v systéme certifikácie uvedené. 

V novej verzii Systému certifikácie SC7 sú zapracované všetky povinné ustanovenia IPMA® ICRG, nová verzia  v3.10. (IPMA Certification Regulations and Guidelines). Zmeny vykonané v Systéme certifikácie súvisia tiež s ďalšími relevantnými dokumentmi a podnetmi (pozri nasledujúcu tabuľku):

Zmeny vyvolané požiadavkami:
1. zosúladiť SC so Stanovami SPPR (schválenými VZ dňa 30.4.2010)
2. zosúladiť  SC so Štatútom SIPR (schváleným VZ dňa 30.4.2010)
3. súvisiacimi so zmenou dizajnu (SIPR, SPPR)
4. zapracovať podnety  z uskutočnených certifikačných kôl
5. zapracovať odporúčania z revalidácie systému certifikácie v SIPR (marec 2011)
6. zapracovať  zmeny  vyplývajúcich z novej verzie ICRG v3.10


Zmeny v Systéme certifikácie (SC7) sú širšieho charakteru. Podrobnejšie sú zmeny uvedené v pripojenom dokumente. Účelom dokumentu nie je vymenovať všetky zmeny v SC7, ale upozorniť na niektoré závažné zmeny oproti predchádzajúcej verzii.


Oblasť zmien: Definovanie požiadaviek pre záujemcov


IPMA stupeň A – Certifikovaný riaditeľ projektov (Certified Projects Director) má v posledných ôsmich rokoch aspoň päť rokov skúseností s riadením portfólií projektov alebo s riadením programov strategického významu, z čoho sú aspoň tri roky v postavení vedúceho (manažéra, riaditeľa ap.) komplexných portfólií projektov alebo programov a má aspoň dva roky skúseností s riadením projektov (vstupná požiadavka). Časový rozsah 8 rokov môže byť predĺžený až na 12 rokov s príslušným odôvodnením.“

„IPMA stupeň B – Certifikovaný manažér komplexných projektov (Certified Senior Project Manager) má v posledných ôsmich rokoch aspoň päť rokov skúseností s riadením projektov, z čoho sú aspoň tri roky vo vedúcom postavení komplexných projektov (vstupná požiadavka). ). Časový rozsah 8 rokov môže byť predĺžený až na 12 rokov s príslušným odôvodnením.„

„IPMA stupeň C – Certifikovaný projektový manažér (Certified Project Manager) v posledných šiestich rokoch má najmenej tri roky skúseností s riadením projektov s nižšou mierou komplexnosti v postavení vedúceho projektu (vstupná požiadavka). Časový rozsah 6 rokov môže byť predĺžený až na 9 rokov s príslušným odôvodnením.“


Oblasť zmien: Prílohy k objednávke

Objednávka a prílohy k objednávke (pre všetky certifikačné stupne IPMA) prešli dôkladnou revíziou a obsahujú dôležité zmeny.
Je požadované, aby sa záujemca s dokumentmi dôkladne oboznámil a vyplnil objednávku a prílohy k objednávke, ktoré sú súčasťou SC7.

Odborný životopis (pre všetky certifikačné stupne IPMA)
Odborný životopis s údajmi o vzdelaní a praxi v projektovom riadení predkladá záujemca bez uvádzania osobných údajov.

Plán rozvoja (pre certifikačný stupeň IPMA D)
Plán rozvoja vyplní záujemca o certifikát IPMA stupeň D ako plán osobného profesionálneho rozvoja v oblasti projektového riadenia.

Správa o projekte (pre certifikačné stupne IPMA C a IPMA B)
Záujemca o stupeň C ako prílohu objednávky vypracuje priamo Správu o projekte.“
Správa má opisovať projekt, ktorý záujemca o stupeň C bude prezentovať počas záverečného pohovoru po certifikačnom workshope.

Záujemca o IPMA stupeň C predkladá správu o jednoduchom projekte. Záujemca o IPMA stupeň B predkladá správu o komplexnom projekte.

V správe o projekte uchádzač preukáže, že v projekte využíval všetky tri skupiny spôsobilostí podľa SPS3. Minimálne požiadavky na úroveň zvládnutia jednotlivých prvkov spôsobilostí pre jednotlivé stupne certifikácie uvádza kapitola Taxonómia v SPS3.
Správa o projekte má obsahovať opísané minimálne:
14 prvkov technickej spôsobilosti,
8 prvkov sociálnej spôsobilosti
6 prvkov spôsobilosti zvládnuť prostredie projektu.
Správa o projekte pre IPMA stupeň B má byť v rozsahu 15-25 strán textu a maximálne 10 strán príloh. Správa o projekte pre IPMA stupeň C má byť v rozsahu 5-10 strán textu a maximálne 10 strán príloh.


Oblasť zmien: Informačný seminár (pre všetky certifikačné stupne IPMA)

Pred začatím certifikácie je potrebné, aby  záujemcovia o certifikáciu boli plne informovaní o jednotlivých krokoch certifikačného procesu. Pre tento účel sú všetky informácie publikované na stránke www.sppr.sk a SIPR organizuje 1x za polrok informačný seminár pre záujemcov o certifikáciu podľa IPMA s cieľom poskytnúť doplňujúce informácie a zodpovedať na otázky záujemcov.


Oblasť zmien: Hodnotitelia (pre všetky certifikačné stupne IPMA)

Doplnená tabuľka certifikáty hodnotiteľov. Minimálny stupeň certifikátov IPMA pre menovanie hodnotiteľov na certifikačné kolo.

Hodnotitelia pre posúdenie splnenia odborných podmienok kontaktujú toľko garantov v referencii uvedených záujemcom, koľko považujú za potrebné pre posúdenie spôsobilostí a kompetencií záujemcu.

Jeden z hodnotiteľov menovaných na CK má byť podľa možností z oblasti pôsobnosti uchádzača. Riaditeľ výkonného útvaru SIPR pre návrh na pridelenie hodnotiteľa na certifikačné kolo zohľadní splnenie podmienok pre pridelenie hodnotiteľa na CK uvedených v príručke hodnotiteľa.

V prípade, že hodnotitelia neidentifikujú v Správe o projekte dostatočne popísaný uvedený počet prvkov spôsobilosti (podľa SPS3), môžu v rámci pohovoru o správe dať uchádzačovi správu dopracovať.

Jeden z menovaných hodnotiteľov je určený ako vedúci hodnotiteľ pre predmetné certifikačné kolo. Záver posúdenia oznámi vedúci hodnotiteľ prostredníctvom administrátora certifikácie uchádzačovi.


Oblasť zmien: Priebeh certifikačného kola

Pre všetky certifikačné stupne IPMA:
Ak uchádzač skončí príslušnú časť skúšky pred stanoveným limitom, administrátor certifikácie prevezme výsledky jeho práce a umožní mu individuálnu prestávku.

Pre certifikačné stupne IPMA C a IPMA B:
Certifikačný workshop nie je možné opakovať. V prípade neúspešného absolvovania workshopu, uchádzač nesplnil podmienky certifikácie.


Oblasť zmien: Administrácia certifikácie (pre všetky certifikačné stupne IPMA)

SIPR vedie evidenciu certifikovaných odborníkov na projektové riadenie (databáza SIPR).

Prihlásenie