PM vzdelávanie

Vzdelávanie projektových manažérov

Aké sú možnosti vzdelávania a profesionálneho rastu projektových manažérov z pohľadu celoživotného vzdelávania?

Celoživotným vzdelávaním sú všetky výchovné a vzdelávacie aktivity fyzických osôb uskutočňované vo formálnom, neformálnom a neinštitucionálnom vzdelávaní, ktorých cieľom je zlepšenie a prehĺbenie vedomostí, zručností a schopností v súlade so základným právom na vzdelanie a so základným právom na slobodnú voľbu povolania a prípravu naň.

Vzdelávanie v oblasti PM poskytujú aj viacerí partneri SPPR:

http://www.sppr.sk/index.php/sk/partneri

 

V kontexte zákona o celoživotnom vzdelávaní môže byť vzdelávanie (a teda aj vzdelávanie projektových manažérov) uskutočňované:

  1. formálnym vzdelávaním, ktoré predstavuje cieľavedomú činnosť jednotlivca uskutočňovanú v rámci sústavy (základných), stredných a vysokých škôl, ktorá umožňuje získanie dokladu o nadobudnutí stupňa vzdelania,
  2. neformálnym vzdelávaním, ktoré predstavuje cieľavedomú činnosť jednotlivca uskutočňovanú vo vzdelávacích inštitúciách neformálneho vzdelávania s cieľom doplniť, rozšíriť alebo prehĺbiť si svoje vedomosti, zručnosti a kompetencie za účelom zvýšenia alebo prehĺbenia čiastočnej alebo úplnej kvalifikácie na výkon povolania (štúdium v krátkodobých kurzoch, absolvovanie manažérskych tréningov, účasť na konferenciach a seminároch a pod),
  3. neinštitucionálnym vzdelávaním, ktoré predstavuje aktívne alebo pasívne vzdelávanie uskutočňované mimo vzdelávacích inštitúcií, ktorým jednotlivec skúsenosťami získava vedomosti, zručnosti alebo kompetencie (učenie sa praxou).

Aké štúdium a vzdelávacie aktivity majú projektoví manažéri k dispozícii?

Sú to najmä:

  1. štúdium na vysokej škole (denné aj diaľkové) – trvá 3 až 5 rokov, iba malá časť predmetov sa zaoberá problematikou využiteľnou v projektovom riadení, vytvára však možnosť pre hlbšie štúdium a dôsledné precvičenie problematiky,
  2. dištančné vzdelávanie (ponúkané vysokými školami alebo vzdelávacími spoločnosťami) – trvá zvyčajne niekoľko týždňov až mesiacov, je možný výber špecializovaného vzdelávanie v problematike projektového riadenia,
  3. e-learning (elektronické vzdelávanie cez Internet alebo pomocou CD/DVD nosičov), obdoba dištančného vzdelávanie, prístup ku vzdelávaniu 24 hodín denne, bez nutnosti cestovať, niekedy ponúkané ako doplnok dištančného vzdelávania alebo kurzov,
  4. absolvovanie kurzov a tréningov (ponúkané vysokými školami no najmä vzdelávacími spoločnosťami) – krátkodobé kurzy, zvyčajne 2 až 5 dní, možnosť vyslať jednotlivcov podľa potreby doplnenia ich vedomostí, kurzy sú zamerané na špecifické oblasti projektového riadenia, veľmi vhodné je využitie modulového systému vzdelávania (modul je relatívne samostatným blokom vzdelávania, ktorý rozvíja konkrétnu činnosť a je ukončený merateľným výstupom), moduly na seba môžu nadväzovať (tvorba projektových zámerov – plánovanie projektov – riadenie projektov a pod.), alebo rozvíjať špecifickú oblasť projektového riadenia (metodika logického rámca – komunikácia v projektovom tíme – riziková analýza projektu a pod.)
  5. účasť na odborných seminároch a konferenciách (ponúkané vysokými školami, vzdelávacími spoločnosťami, odbornými združeniami a pod.) – 1 až 2-dňové aktivity, ktoré umožňujú stretnutie, prezentovanie výsledkov a výmenu názorov odborníkov a projektových manažérov z praxe,
  6. učenie sa praxou (riadenie projektov v praxi, samoštúdium odbornej literatúry, pomoc a konzultácie interného kolegu či externého kouča) – dlhodobý proces získavania praktických skúseností, ktorý je vhodné kombinovať a niektorou vyššie uvedenou formou vzdelávania.

 

Prihlásenie